Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo

Program działań promocyjnych

Program obejmuje określone przez MG działania promocyjne zawarte w komponencie A i komponencie B oraz zawiera szereg spójnych działań promocyjnych, które w sposób bezpośredni i pośredni maja przyczynić się do promocji firm uczestniczących w programie na wybranych rynkach zagranicznych.

Konsorcjum Górnictwo Polskie, jako wykonawca, odpowiedzialne jest za kompleksową realizację całego programu promocji-komponentu A i B.

Komponent A:

Obejmuje działania promocyjne skierowane do poszczególnych firm z branży maszyn i urządzeń górniczych podczas wybranych przez MG zdarzeń promocyjnych na wybranych rynkach zagranicznych.

Podmiot gospodarczy-uczestnik programu w ramach komponentu A musi zadeklarować swój udział w 50% z zaplanowanych w programie zdarzeń promocyjnych (minimum 50 % stanowi 10 działań promocyjnych)

Podmiot gospodarczy deklarując swój udział w 50% wybranych zdarzeniach promocyjnych przez cały okres trwania programu, czyli w latach 2012-2015 składa wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki na początku programu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego deklarowanego działania.

Uczestnik pokrywa 100% kosztów udziału w wybranym zdarzeniu promocyjnym i otrzymuje po zakończeniu każdego z nich zwrot 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej łącznie niż równowartość EUR 200.000,- w przeciągu ostatnich 3 lat (pomoc de minimis).

UWAGA! w celu uzyskania potwierdzenia zakwalifikowania się firmy do otrzymania dofinansowania przez Ministerstwo Gospodarki, zalecane jest złożenie wniosku na min. 60 dni przed rozpoczęciem pierwszej imprezy, w której firma planuje uczestniczyć.

Firmom, podmiotom gospodarczym które zadeklarują Konsorcjum swój udział w programie, udzielamy pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Refundacji podlegają poniesione przez firmy koszty kwalifikowane m.in.:

 • wynajem powierzchni wystawienniczej;
 • wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usługi transportu i spedycji eksponatów;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
 • przygotowanie lub zakup materiałów reklamowych;
 • przejazd i noclegi przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy mają w swojej działalności wpisane poniższe kody PKD* (jeśli Państwa PKD nie jest wymienione na w/w liście prosimy o kontakt z organizatorem):

 • 09.1 - Działalność usługowa wspomagająca eksploatacje złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 09.9 - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 22.19 - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 28.92 - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Zdarzenia promocyjne zawarte w komponencie A, z których Przedsiębiorstwo wybiera min. 50 % przedsięwzięć zaplanowanych na 3 lata realizacji programu:

A. Targi zagraniczne
1. BC Mumbai, Indie 5-8.02.2013
2. Wietnam Mining Hanoi 7-9.03.2013
3. ARMINERA Argentyna 7-9.05.2013
4. Ugol Rossi & Mining Nowokuźnieck, Rosja 4-7.06.2013
5. China Coal & Mining Expo Pekin, Chiny 22-25.10.2013
6. IME Kalkuta, Indie 28-31.01.2014
7. EXPOMIN Santiago, Chile 9-13.04.2014
8. MT Górnicze w Karagandzie Kazachstan czerwiec 2014
9. Ugol Rossi & Mining Nowokuźnieck, Rosja czerwiec 2014
10. China Coal & Mining Expo Pekin, Chiny 24-28.10.2014
11. Wietnam Mining Hanoi 6-8.03.2015

B. Targi krajowe
1. Międzynarodowe Targi Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013
10-13.09.2013

C. Misje gospodarcze do wymienionych krajów
1. Chiny 20-25.10.2012
2. Indie 5-8.12.2012
3. Rosja 13-15.04.2014
4. Chile czerwiec 2014
5. Wietnam 19-25.10.2014

Pozostałe działania promocyjne w ramach komponentu A:

Zapewnienie, w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorcy, wyprodukowania odpowiedniej jakości materiałów promocyjnych w obcych językach zgodnie z wymogami określonymi w projekcie, które będą stanowiły reklamę firmy podczas wybranych imprez promocyjnych.

 • dwa spoty reklamowe i 1 materiał reklamowy na temat firmy i jej produktów
 • ulotki reklamowe
 • materiały promocyjne z logo firmy: T-shirty, kubki, długopisy, scyzoryki, pamięć USB

Zapewnienie w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorcy artykułów w postaci opracowania i emisji w czasie odbywania się imprez targowych, co najmniej dwukrotnie: przed i po imprezach targowych ujętych w programie.

Komponent B:

Obejmuje działania promocyjne na rzecz całej branży maszyn i urządzeń górniczych, a nie poszczególnych firm. W ramach tego komponentu Realizator przeprowadzi działania, które maja na celu promocję polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych oraz uczestników branżowego programu promocji.

Szkolenia, konferencje
1. szkolenie: "Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia w branży górniczej" 2013
2. konferencja promująca branżę maszyn i urządzeń górniczych podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa Katowice 2013 11.09.2013
3. konferencja na temat skutków wprowadzenia nowego Prawa geologicznego i górniczego wrzesień 2014

Pozostałe działania promocyjne w ramach komponentu B:

 • wydanie INFORMATORA o polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych
 • wykonanie analizy rynku krajowego oraz ANALIZ potencjału eksportowego na rynki zagraniczne
 • spoty reklamowe, materiały reklamowy na temat firmy i jej produktów
 • materiały informacyjno-promocyjnych, dystrybuowane podczas udziału przedsiębiorstwa w wybranych działaniach promocyjnych
 • artykuły informacyjno-promocyjnych w prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym o polskich przedsiębiorstwach z branży maszyn i urządzeń górniczych biorących udział w programie promocji co najmniej dwukrotnie, przed i po imprezach targowych

Komponent B jest w 100% finansowany przez Ministerstwo Gospodarki. Firma nie ponosi kosztów działań zawartych w komponencie B.

Zapraszamy Państwa do udziału w wybranych działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu promocji branży maszyn i urządzeń górniczych!

Prosimy o wypełnienie dostępnej w dziale "Nabór do programu" deklaracji udziału w programie promocji, na podstawie której przekażemy dalsze szczegółowe informacje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM