Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo

Nabór do programu

Zapraszamy Państwa do udziału w działaniach promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych!

Prosimy o wypełnienie deklaracji udziału w programie promocji z zaznaczeniem wybranych imprez promocyjnych dla branży maszyn i urządzeń górniczych, w których będziecie Państwo uczestniczyć.

Dokumenty dla wnioskodawców niezbędne do uzyskania dofinansowania

W dniu 31 maja 2012 r. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie projektów na udział w branżowym programie promocji dla branży maszyn i urządzeń górniczych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji, w poniedziałki w godz. 08.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15–16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


z dopiskiem konkurs w ramach poddziałania 6.5.2 POIG

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentu w kancelarii MG.

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PDF, 315 KB)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PDF, 1.1 MB)

Kontakt

Informacje w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w branżowym programie promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG) udziela w Ministerstwie Gospodarki:

DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
tel.: (22) 693-58-44.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM